همانطوریکه همکاران درجریان قرارگرفته اند واطلاع رسانی ازطریق کانون وثبت ووبلاگهای دوستان صورت گرفت اما ضرورت دیدم به سهم خود نیز این اتفاق بسیارمبارک وخطیر را به اطلاع همکاران برسانم واهمیت وحساسیت موضوع را اعلام دارم

بالغ بر 80سال است ازعمر خانواده سردفتری می گذرد وبرگزاری چنین همایش با این سطح یک رویا بود وکسی تصورش را نمی کرد که روزی چنین اتفاق مهمی شکل گیرد زحمات وتلاش اعضای محترم هیات مدیره بخصوص آقایان دشتی وجناب آقاصفری برکسی پوشیده  نیست وبرای ارج نهادن به این کارپسندیده ومهم لازم است همه همکاران احساس مسئولیت کنند وباکنارگذاشتن بی تفاوتی که متاسفانه درسالهای اخیر جامعه رادربرگرفته خارج شوند وهمه باهم شرایطی را مهیا کنیم تاهمایش درسطح مطلوب  برگزارشود

لذا وظیفه تک تک سران دفاتر ودفتریاران بخصوص آنانیکه دستی درنگارش وقلم دارند وفرهیختگان بانگارش وارسال مقالات می توانند مثم ثمر باشند هرچند تعداد مقالات بیشترباشد چه ازلحاظ کمی وکیفی میتواندبالندگی رانزد خانواده سردفتری به اوج برساند

استدعا دارم دربدوامر وبلاگ نویسان سکوت خود رابشکنند وباارسال مقاله به دبیرخانه همایش سپس چکیده ای ازمقاله را دروبلگ منتشر نمایند ویا اینکه چند تن از همکاران باهم مقاله ای تنظیم کنند وموضوعات متناوب را دسته بندی کرده وبه یک جمع بندی برسند وبعد آن را ارسال دارند وهمچنین همکاران با دوستان اعم ازقضات ووکلای دادگستری وکارشناسان حقوقی مذاکره نمایند ویاهمکارانیکه دردانشکده های حقوق تدریس میکنند بعنوان یک کارتحقیقاتی ازدانشجو بخواهند با نوشتن مقاله وارسال آن به دبیرخانه همایش کمک کنند

خواهشم ازهمکاران درعرصه مجازی این است دست به قلم ببرند ومقاله را انشا نمایند وباارسال به دبیرخانه ادای دین کنندبه امید اینکه در روز همایش  با آمار زیاد مقالات سربلند از این امرخطیر بیرون آئیم